Vleermuizen spotten langs de Grebbelinie

Leusden kent een bijzondere vleermuizen populatie met zeker vijf verschillende soorten: de gewone grootoorvleermuis, de gewone dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de watervleermuis en de laatvlieger.

Parallel aan het Valleikanaal en de Eem liggen diverse bomenlanen en heggen. Ook de dwarshierop gelegen elementen zoals de begroeide dwarskadedijken kunnen op verschillende locaties een belangrijke functie als vliegroute voor vleermuizen hebben. Deze structuren bieden vleermuizen windbeschutte jachtgebieden en ook belangrijke vlieg- enverbindingsroutes om van en naar de verschillende deelleefgebieden te komen. Indien de bomen een hogere leeftijd hebben (zachthout> 40 jaar en hardhout>70 jaar) zijn in verschillende bomen spleten en holten aanwezig die gebruikt kunnen worden als paarverblijfplaats. Wanneer meerdere van deze bomen aanwezig zijn en beschut zijn tegen de wind, kunnen ook zomerverblijfplaatsen aanwezig zijn. Op diverse locaties in het visiegebied zijn op en langs de Liniedijk zijn deze verblijfplaatstypen bekend, zoals ten noorden van Amersfoort, Lockhorst, Heiligenberg, het Broekerbos, Lambalgen, Bruinenhorst en in de omgeving van Achterberg.

In de Grebbelinie zijn diverse kazematten en militaire observatieposten aanwezig. Deze zijn klein tot zeer klein in volume en liggen grotendeels ondergronds tot bijna geheel bovengronds.

De Duitse bunkers zijn veel groter gedimensioneerd dan de Nederlandse Kazematten in de Grebbelinie. Daarnaast zijn op verschillende locaties pogingen ondernomen om deze objecten in de grond te laten zakken of om deze op te blazen. Tenminste op een tweetal locaties worden regelmatig overwinterende vleermuizen aangetroffen, vooral als er hier meerdere jaren achtereen geen verstoring/vandalisme plaatsvindt. Beide locaties liggen deels in de grond, liggen onder bomen en zijn aan een zijde geheel en aan een zijde grotendeels afgesloten.

Groepsexcursie

Als de schemering valt komen de vleermuizen tevoorschijn om te foerageren en kan de wandelaar daadwerkelijk zien en horen hoe vleermuizen jagen.  De ‘batdetector’ vangt de geluiden van een vleermuis op en vertaalt ze naar voor de mens hoorbare geluiden.

We bezoeken ook een overwinteringsplaats van de vleermuis.

Het arrangement vindt in de avond plaats en duurt ongeveer 2,5 uur.

Kosten: € 180

Meer informatie

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met:

Leusden Natuurlijk!
e-mail: winkel@leusdennatuurlijk.nl
Tel: 033 303 9847

Als u wilt boeken, kijken we of er voor de betreffende dag en het tijdstip een gids beschikbaar is, waarna we de boeking definitief maken.